Hero-Image

Polityka Prywatności

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems

Polityka Prywatności

1.OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE
INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje opisują w prosty sposób, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w zamieszczonej poniżej Polityce prywatności.

 

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest operator strony. Dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie.


W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które nam Państwo udostępniają. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.


Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część z tych danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania w witrynie.


Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji dotyczących pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zwrócić do nas w każdej chwili na adres podany w nocie prawnej. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

NARZĘDZIA DO ANALIZ I INNE NARZĘDZIA OBCYCH FIRM

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa aktywność w internecie może być poddana analizie. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w sieci odbywa się zazwyczaj anonimowo; aktywność taka nie pozwala na Państwa identyfikację. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub jej zapobiec poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w poniższej Polityce prywatności.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH

Dla operatorów tych stron internetowych ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych na tej stronie jest:


Schrage Rohrkettensystem GmbH
Conveying Systems
Im Gewerbepark 26-30
26446 Friedeburg

Telefon: +49 4465 9469-0
E-mail:info@schrage.de

 

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

SPRZECIW WOBEC GROMADZENIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ PRZECIW MARKETINGOWI BEZPOŚREDNIEMU
(ART. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, to z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Dotyczy to również profilowania, które odbywa się na podstawie tych przepisów. Podstawę prawną poszczególnych typów przetwarzania danych można znaleźć w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy podlegające ochronie obligatoryjne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami albo przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby tego typu reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z tego typu marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów związanych z marketingiem bezpośrednim (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO)

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI W WŁAŚCIWYM ORGANIE NADZORCZYM

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym, w szczególności w miejscu swojego zwykłego miejsca pobytu, miejscu pracy lub w miejscu potencjalnego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza innych administracyjnych i sądowych środków prawnych.

 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, oraz przekazania ich osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, przekażemy te dane w zakresie, w jakim będzie to technicznie wykonalne.

 

SZYFROWANIE SSL I TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ew. TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz po symbolu kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

INFORMACJA, ZABLOKOWANIE, USUNIĘCIE I SPROSTOWANIE

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do nas w każdej chwili na adres podany w nocie prawnej.

 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tej sprawie mogą się Państwo zwrócić do nas na adres podany w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli kwestionują Państwo poprawność zapisanych u nas Państwa danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu na sprawdzenie tych zastrzeżeń. Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas trwania tego sprawdzania.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło się lub odbywa niezgodnie z prawem, to zamiast ich usunięcia mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, Państwu są one jednak potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zamiast usunięcia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest rozważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie będzie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, wolno je przetwarzać – niezależnie od ich przechowywania – tylko za Państwa zgodą albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z przyczyn wynikających z ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub któregoś z krajów członkowskich.

 

SPRZECIW WOBEC PRZESYŁANIA INFORMACJI MARKETINGOWYCH

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji marketingowych, na przykład w postaci spamu.

 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

WYMAGANY USTAWOWO INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych:


OMG.de GmbH
Kornkamp 40
26605 Aurich

Telefon: 0 49 41 / 60 44 5 - 0
E-Mail: info@omg.de

 

4. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PLIKI COOKIE

Strony internetowe wykorzystują czasami tak zwane pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa urządzeniu końcowym i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą optymalizowaniu naszej oferty, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce na Państwa komputerze.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu sesji na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie, niezbędne do komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby świadczenia usług w sposób optymalny i wolny od usterek technicznych. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. do analizy aktywności w sieci), są one osobno omówione w niniejszej polityce prywatności.

 

PLIKI LOGÓW SERWERA

Dostawca naszych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę w tak zwanych plikach logów serwera. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina wysłania zapytania na serwer
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w bezbłędnej pod względem technicznym prezentacji i optymalizacji swojej strony – w tym celu konieczne jest zapisywanie plików logowania do serwerów.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

W przypadku zapytań przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, informacje i dane kontaktowe w nim zawarte są u nas przechowywane na potrzeby opracowania zapytania i na wypadek pytań późniejszych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub zakończenia celu ich przechowywania (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

 

5. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

WTYCZKI FACEBOOKA (PRZYCISK LUBIĘ TO I UDOSTĘPNIJ)

Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, których dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Listę wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, za pośrednictwem wtyczki zostaje utworzone połączenie między Państwa przeglądarką i serwerem Facebooka. Facebook uzyskuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk „Lubię to” będąc jednocześnie zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć treści naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako operatorzy stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce Prywatności Facebooka pod adresem:https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Wykorzystywanie wtyczki Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

 

WTYCZKA TWITTERA

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje portalu Twitter. Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Wskutek korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzone przez Państwa strony są łączone z Państwa kontem na Twitterze i podawane do wiadomości innych użytkowników. W związku z tym są również przesyłane dane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że jako operatorzy stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce Prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Wykorzystywanie wtyczki Twittera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze mogą Państwo zmienić w ustawieniach swojego konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

 

WTYCZKA GOOGLE+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Zapisywanie i przekazywanie informacji: Za pośrednictwem pola Google+ mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem pola Google+ Państwo i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i innych partnerów. Google zapisuje zarówno informację, że dali Państwo jakiejś treści +1, jak i informację o stronie, którą przeglądali Państwo klikając na 1+. Państwa +1 mogą się wyświetlać razem z nazwą Państwa profilu i zdjęciem w usługach Google, jak np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google albo w innych miejscach na stronach internetowych i ogłoszeniach w internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa aktywnościach dotyczących +1, aby udoskonalać usługi Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby móc skorzystać z pola Google+, muszą Państwo posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której użyli Państwo do udostępniania treści przez swoje konto Google. Tożsamość Państwa profilu Google może się wyświetlić użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub dysponują innymi informacjami umożliwiającymi Państwa identyfikację.

Wykorzystywanie zapisanych informacji: Oprócz wyjaśnionych powyżej celów wykorzystywania udostępnione przez Państwa informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zapisami Polityki prywatności Google. Google może publikować zebrane statystyki o aktywnościach użytkowników związanych z +1 lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak Publisher, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Wykorzystywanie wtyczki Google+ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

 

6. NARZĘDZIA DO ANALIZY I REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Zebrane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics i wykorzystywanie tego narzędzia do analiz odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

 

ANONIMIZACJA ADRESU IP

Na tej stronie internetowej włączyliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W związku z tym przed przesłaniem do USA adres IP Państwa urządzenia jest skracany przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonywania analiz użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu. Adres IP pozyskany z Państwa przeglądarki w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

WTYCZKI DO PRZEGLĄDARKI

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

SPRZECIW WOBEC PRZESYŁANIA GROMADZENIU DANYCH

Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin na tej stronie: .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

GOOGLE ADWORDS I ŚLEDZENIE KONWERSJI W GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z programu Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy oferowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz nasza witryna są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie dotyczących konwersji i wykorzystywanie tego narzędzia do śledzenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

 

7. NEWSLETTER

DANE NA POTRZEBY NEWSLETTERA

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie, potrzebujemy w tym celu Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo posiadaczami podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Więcej danych nie pobieramy, ew. pobieramy tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłki newslettera można w dowolnym momencie wycofać, na przykład za pomocą umieszczonego w newsletterze linku rezygnacji z subskrypcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem już zrealizowanych procesów przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z niego, a następnie usuwane. Nie dotyczy to danych, które były u nas przechowywane do innych celów.

 

8. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YOUTUBE Z ROZSZERZONĄ OCHRONĄ DANYCH

Nasza strona korzysta z wtyczek strony YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Zgodnie z informacjami podawanymi przez YouTube tryb ten sprawia, że YouTube nie zapisuje informacji o odwiedzających na tej stronie internetowej póki nie obejrzą oni filmu. Tryb rozszerzonej ochrony danych nie wyklucza natomiast przekazywania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy obejrzą Państwo film YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick.

Kiedy włączą Państwo film YouTube na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje wówczas informację o tym, która z naszych stron została przez Państwa otwarta. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, firma YouTube może przyporządkować Państwa aktywność w sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Funkcję tę można zablokować przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po włączeniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu peryferyjnym. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zapisywania statystyk dotyczących filmów video, poprawy przyjazności dla użytkowników i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia.

Po włączeniu filmu YouTube mogą zostać wywołane kolejne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o ochronie danych na YouTube można znaleźć w jego Polityce prywatności pod adresem: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.