Hero-Image

Ogólne warunki handlowe

Schrage Rohrkettensystem GmbH Conveying Systems

Ogólne warunki handlowe

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

(1) Niniejsze warunki realizacji dostaw i usług (w skrócie „OWH”) obowiązują jako wyłączne warunki dla wszystkich naszych dostaw i usług. Ogólne warunki handlowe Kupującego, które odbiegają od niniejszych warunków, są z nimi sprzeczne lub uzupełniające w stosunku do nich, nie stają się częścią umowy, jeżeli nie udzieliliśmy wyraźnej pisemnej zgody na ich obowiązywanie.
(2) W ramach bieżących stosunków handlowych nasze OWH obowiązują dla przyszłych dostaw i usług nawet wtedy, gdy nie w każdym indywidualnym przypadku wyraźnie uzgodniono ich obowiązywanie.


§ 2 OFERTA

(1) Nasze oferty są niewiążące i stanowią jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia.
(2) O ile nic innego nie zostało przez nas wyraźnie potwierdzone w formie pisemnej, jakiekolwiek przedstawione przez nas dane mają jedynie charakter przybliżony.
(3) Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania technicznych i konstrukcyjnych zmian w zamówionym towarze, które mogą odbiegać od opisów zawartych w ofertach lub broszurach, o ile zmiany te nie powodują powstania niemożliwych do przyjęcia negatywnych skutków po stronie Kupującego lub o ile nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zamówionego towaru.
(4) Modele, wzory, rysunki, plany, opisy, oferty i dokumenty, które przekazaliśmy Kupującemu, pozostają naszą własnością i są objęte naszym prawem autorskim. Nie wolno ich przekazywać ani udostępniać osobom trzecim.


§ 3 ZAWARCIE UMOWY

(1) Kupujący jest związany swoim zamówieniem przez okres czterech tygodni, licząc od dnia wysłania swojego zamówienia.
(2) Umowa dochodzi do skutku dopiero w wyniku naszego pisemnego potwierdzenia zlecenia lub w wyniku dostarczenia towarów i/lub usług, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
(3) Uzupełniające uzgodnienia oraz telefoniczne i ustne zmiany i uzupełnienia dotyczące zamówień już potwierdzonych wymagają naszego pisemnego potwierdzenia dla zapewnienia ich skuteczności.


§ 4 CENY

(1) Zlecenia, dla których nie uzgodniono cen, są rozliczane wyłącznie według naszego cennika obowiązującego w dniu dostawy.
(2) Nasze ceny za dostawę są cenami „ex works” (INCOTERMS 2010) i nie obejmują opakowania transportowego, kosztów transportu i ubezpieczenia transportu. Tego rodzaju koszty i koszty ubezpieczenia transportowego zamówionego przez kupującego oraz koszty środków montażowych i środków pracy są fakturowane osobno, o ile nie są one ujęte w cenie stałej określonej w naszym potwierdzeniu zlecenia.
(3) Zmiany techniczne, których Kupujący zażąda po naszym potwierdzeniu zlecenia, nie są naliczane tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście nie powstaną z tego tytułu żadna dodatkowe koszty. Wszelkie dalsze koszty w związku z późniejszym żądaniem zmian i w związku z potwierdzonymi technicznymi zmianami w towarach ponosi Kupujący.
(4) Obowiązujący w dniu płatności podatek obrotowy (VAT) jest osobno fakturowany, o ile ma on zastosowanie.


§ 5 PŁATNOŚĆ, OPÓŹNIENIE PŁATNOŚCI, POTRĄCENIE

(1) Sposoby płatności inne niż płatność gotówką lub przelewem będą akceptowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, a nawet wówczas, tylko w celu spełnienia zobowiązania.
(2) Rabaty i skonta wolno odliczać tylko w przypadku, gdy zostało to pisemnie uzgodnione. Dla odliczenia skonta wymagane jest, żeby wszystkie płatności związane ze zleceniem wpłynęły do nas w terminie udzielenia skonta.
(3) W razie braku osobnego uzgodnienia obowiązuje zasada, że płatność musi nastąpić w terminie 14 dni od daty rachunku.
(4) Jeżeli Kupujący spóźnia się z płatnością, mamy prawo dochodzić odsetek za opóźnienie w wysokości 9 punktów procentowych powyżej stawki bazowej oraz roszczeń odszkodowawczych. Nasze prawa do odszkodowania z tytułu rzeczywistej wyższej szkody pozostają nienaruszone.
(5) Kupujący ma prawo dokonywać potrąceń tylko z wierzytelnościami wzajemnymi, które są prawomocnie stwierdzone, bezsporne lub uznane przez nas.
(6) W przypadku spóźnienia się Kupującego z płatnością o więcej niż 8 tygodni i w przypadku czynności egzekucyjnych wobec Kupującego mamy prawo dostarczać niezrealizowane jeszcze dostawy dla Kupującego z tytułu aktualnego zamówienia lub z tytułu innych zleceń już tylko pod warunkiem dokonania zapłaty z góry.
(7) Kupujący jest uprawniony do wykonywania prawa do zatrzymania tylko wówczas, gdy jego wierzytelność wzajemna wynika z tego samego stosunku umownego.


§ 6 TERMINY DOSTAW

(1) Bieg terminu dostawy zaczyna się w momencie wysłania potwierdzenia zlecenia, lecz nie wcześniej niż przed przekazaniem przez Kupującego wszystkich dokumentów, zezwoleń lub akceptacji, które jest on zobowiązany uzyskać, i nie wcześniej niż przed wpłaceniem przez Kupującego uzgodnionej zaliczki.
(2) Uzgodnione terminy dostaw wydłużają się stosownie w przypadku działań w ramach sporów zbiorowych, a zwłaszcza strajku i lokautu, oraz w przypadku siły wyższej lub nieprzewidzianych przeszkód, które leżą poza zakresem naszej odpowiedzialności, jeżeli takie przeszkody w sposób udokumentowany mają wpływ na wykonanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy. Powyższa zasada obowiązuje również wtedy, gdy okoliczności takie dotyczą poddostawcy. Jeżeli wyżej wymienione okoliczności będą miały taki wpływ na nasz zakład, że nie będzie już można zasadnie oczekiwać od nas realizacji zlecenia, będziemy mieć prawo odstąpić od umowy.
(3) Jeżeli tego zażądamy, Kupujący ma obowiązek oświadczyć w stosownym terminie, czy odstępuje od umowy z powodu opóźnienia dostawy czy też domaga się realizacji dostawy.


§ 7 WYSYŁKA, PRZEJŚCIE RYZYKA I OPÓŹNIENIE W ODBIORZE

(1) Wybór drogi wysyłki, sposobu wysyłki oraz przewoźnika należy do naszego zakresu kompetencji, o ile wyraźnie, pisemnie nie uzgodniono inaczej. Nie udzielamy gwarancji za wybór najkorzystniejszego sposobu wysyłki.
(2) W momencie przekazania przedmiotów dostawy spedytorowi lub innym osobom wyznaczonym do realizacji wysyłki ryzyko przechodzi na Kupującego. Powyższa zasada obowiązuje także wówczas, gdy podjęliśmy się przeprowadzić później montaż u Kupującego. Jeżeli w wysyłka opóźnia się w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, wówczas ryzyko przechodzi na Kupującego od dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki.
(3) Kupujący musi pokryć nam wszystkie koszty i straty powstałe z tytułu opóźnienia przyjęcia dostawy. Z zastrzeżeniem powstania wyższej szkody mamy prawo co najmniej naliczyć za każdy rozpoczęty miesiąc wynagrodzenie w wysokości 2%, łącznie jednak maksymalnie w wysokości 5% wartości netto składowanego towaru.
(4) W przypadku opóźnienia w przyjęciu towaru oraz w innych przypadkach, w których z powodu postępowania Kupującego jesteśmy zmuszeniu składować zamówiony towar, każda nasza wierzytelność z tego tytułu jest wymagalna w terminie 14 dni od momentu zaistnienia opóźnienia.


§ 8 RĘKOJMIA

(1) Udzielamy rękojmi za to, że konstrukcja i materiał są wolne od wad i odpowiadają aktualnemu stanowi techniki oraz że produkcja przebiega zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w Republice Federalnej Niemiec. Nie udzielamy rękojmi za przestrzeganie norm zagranicznych, o ile w indywidualnym przypadku nie zostało to wyraźnie pisemnie uzgodnione z Kupującym.
(2) Roszczenia o ponowne wykonanie zobowiązania ulegają przedawnieniu w terminie 12 miesięcy od ustawowego początku okresu przedawnienia. To samo dotyczy roszczeń o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Okres przedawnienia nie obowiązuje jedynie wtedy, gdy ustawa przewiduje dłuższy termin rękojmi jako bezwzględnie obowiązujący.


§ 9 ZGŁOSZENIE WADY

(1) Kupujący musi sprawdzić dostarczone przez nas towary niezwłocznie po ich otrzymaniu i w terminie 3 dni zgłosić nam ewentualne oczywiste wady. Wady nieoczywiste należy reklamować niezwłocznie po ich odkryciu. W przypadku zaniechania terminowego zgłoszenia wady uznaje się, że dostawa została zaakceptowana. Na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek uzasadniających roszczenie, a zwłaszcza samej wady, momentu stwierdzenia wady i terminowości zgłoszenia wady.


§ 10 PRAWA Z TYTUŁU RĘKOJMI

(1) Kupujący nie może odmówić przyjęcia dostaw z powodu nieznacznych wad.
(2) W przypadku wystąpienia wad mamy prawo i obowiązek według własnego wyboru i w ciągu stosownego terminu usunąć wadę lub zrealizować dostawę zastępczą (ponowne wykonanie zobowiązania). Możemy odmówić ponownego wykonania zobowiązania, dopóki Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas w zakresie, który odpowiada części dostawy wolnej od wad.
(3) Jeżeli ponowne wykonanie zobowiązania jest naszym zdaniem niemożliwe, próby dokonania naprawy dwukrotnie nie powiodły się albo naprawa lub dostawa zstępcza nie została zrealizowana lub została zrealizowana z opóźnieniem z powodu zawinionego działania, Kupujący może według własnego wyboru zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku jedynie nieznacznych wad, które nie ograniczają funkcjonalności naszych usług, odstąpienie od umowy jest wykluczone.

(4) Jeżeli na żądanie Kupującego świadczymy usługi polegające na poszukiwaniu lub usuwaniu wad w przypadku, gdy nie jesteśmy do tego zobowiązani, wówczas mamy prawo domagać się wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Powyższe obowiązuje zwłaszcza wówczas, gdy zgłoszona wada nie zostanie wykryta lub nie może być przypisana nam, chyba że Kupujący udowodni, że nie rozpoznał braku wady i nie ponosi za to winy.
(5) Kupujący nie ma prawa do kosztów, które powstały w ramach ponownego wykonania zobowiązania, w tym kosztów podróży, transportu, robocizny i materiału, jeżeli wydatki związane z tym kosztami zwiększyły się, ponieważ przedmiot dostawy został później przeniesiony w inne miejsce niż pierwotne miejsce wykonania zobowiązania. Odmienna regulacja obowiązuje tylko w przypadku, gdy przemieszczenie jest zgodne z użytkowaniem w sposób zgodny z przeznaczeniem.


§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

(1) Do chwili wpłynięcia wszystkich płatności towar pozostaje naszą własnością. W przypadku naruszania umowy przez Kupującego, w tym bez ograniczeń w przypadku opóźnienia w płatnościach, mamy prawo odebrać towar.
(2) Wykluczenia odpowiedzialności cywilnej i ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują
A) w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
B) od momentu udzielenia przez nas gwarancji,
C) w przypadku naruszenia istotnego obowiązku, bez spełnienia którego zagrożona zostałaby możliwość osiągnięcia celu umowy i spełnienia którego Kupujący ma w związku z tym prawo oczekiwać (tak zwany obowiązek podstawowy). W związku z tym odpowiadamy tylko za szkody typowe i możliwe do przewidzenia.
(3) Powyższe regulacje nie naruszają odpowiedzialności za szkody z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia oraz odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkty wadliwe oraz odpowiedzialności z tytułu prawa do regresu wobec producenta.
(4) Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z następujących przyczyn: nieodpowiednie lub nieprawidłowe stosowanie, wadliwy montaż wykonany przez Kupującego lub osoby trzecie, naturalne zużycie, niewłaściwe lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie środki eksploatacyjne, wadliwe roboty budowlane, wpływ czynników chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, niewłaściwe zmiany lub prace naprawcze wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie bez naszego wcześniejszego zezwolenia.


§ 12 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

(1) Do chwili wpłynięcia wszystkich płatności towar pozostaje naszą własnością. W przypadku naruszania umowy przez Kupującego, w tym bez ograniczeń w przypadku opóźnienia w płatnościach, mamy prawo odebrać towar.
(2) Kupujący musi obchodzić się z towarem z zachowaniem dbałości, stosownie ubezpieczyć towar i - o ile jest to konieczne - poddawać go konserwacji.
(3) Jeżeli cena kupna nie jest w całości zapłacona, Kupujący musi nas niezwłocznie poinformować nas w formie pisemnej, jeżeli towar zostanie obciążony prawami osób trzecich lub zostanie narażony na innego rodzaju interwencje ze strony osób trzecich.
(4) Kupujący ma prawo do dalszej sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności w ramach normalnego obrotu handlowego. Jednak w takim przypadku Kupujący już teraz ceduje na nas wszystkie wierzytelności z tytułu takiej dalszej sprzedaży, niezależnie od tego, czy sprzedaż ta nastąpi przed czy po ewentualnym przetworzeniu towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. Niezależnie od naszego prawa do samodzielnego ściągania wierzytelności, Kupujący nawet po dokonaniu cesji jest uprawniony do ściągania wierzytelności. W związku z tym zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności tak długo, dopóki Kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub temu podobnego postępowania i nie nastąpi wstrzymanie płatności.
(5) Jeżeli wyżej wymienione zabezpieczenia przekraczają wartość zabezpieczanych wierzytelności o więcej niż 15%, mamy obowiązek na żądanie Kupującego zwolnić zabezpieczenia według naszego wyboru.


§ 13 ZASTRZEŻENIE WYKONANIA UMOWY

(1) Umowa zostanie wykonana pod warunkiem, że nie istnieją ku temu żadne przeszkody na gruncie niemieckich, północnoamerykańskich i innych obowiązujących krajowych, europejskich (UE) lub międzynarodowych przepisów dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą, ani żadnego rodzaju embarga lub inne sankcje.
(2) Kupujący ma obowiązek dostarczyć wszystkie informacje i dokumenty, które są potrzebne do wywiezienia, przemieszczenia lub wwiezienia towaru.


§ 14 MONTAŻ

(1) Kupujący ma obowiązek pokryć koszty wszystkich prac, które nie mieszczą się w zakresie naszych usług, i zapewnić ich terminową realizację.
(2) Kupujący musi podjąć na terenie budowy wszystkie niezbędne działania dla ochrony naszej własności i naszego personelu montażowego.
(3) Przed rozpoczęciem prac montażowych Kupujący musi przekazać wszystkie potrzebne informacje o rozmieszczeniu i przebiegu przewodów elektrycznych, gazowych i wodociągowych lub temu podobnych instalacji.

(4) Jeżeli ustawienie, montaż lub uruchomienie opóźnia się z powodu okoliczności, które powstały nie z naszej winy, Kupujący musi pokryć wszystkie koszty za okres oczekiwania oraz koszty dodatkowych niezbędnych podróży instalatorów lub pracowników montażowych.
(5) Ponosimy odpowiedzialność cywilną tylko za prawidłowe obchodzenie się z przedmiotami dostawy lub ustawienie lub montaż przedmiotów dostawy. Nie odpowiadamy za prace wykonywane przez instalatorów lub naszych pracowników montażowych i innych pomocników, którym powierzono wykonanie zobowiązania, jeżeli prace te nie są bezpośrednio związane z dostawą i montażem i zostały zlecone przez Kupującego.
(6) Kupujący płaci nam wynagrodzenie obejmujące uzgodnione podczas udzielania zlecenia koszty za czas pracy, koszty przejazdów, koszty podróży oraz dodatki za pracę nadliczbową, pracę w nocy, w niedziele i dni świąteczne. Kupujący musi niezwłocznie i co tydzień potwierdzać nam godziny pracy personelu montażowego oraz zakończenie ustawienia, montażu lub uruchomienia.


§ 15 STOSOWANE PRAWO, WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

(1) Sądem wyłącznie właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów prawnych z tytułu umownego stosunku prawnego i w związku z nim jest sąd w Oldenburgu. Alternatywnie mamy prawo wszcząć i prowadzić postępowanie sądowe w miejscu siedziby działalności Kupującego.

(2) Umowa oraz jej interpretacja podlega prawu niemieckiemu; Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje wyraźnie wykluczona.


§ 16 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

(1) Jeżeli jedna lub więcej regulacji niniejszych OWH jest lub stanie się nieskuteczna lub jeżeli niniejsze OWH zawierają lukę, fakt ten nie narusza prawomocności pozostałych postanowień umowy. Strony umowy mają obowiązek nieskuteczną lub nieważną regulację zastąpić regulacją prawnie skuteczną, która najlepiej oddaje zamiary Stron i którą Strony przyjęłyby, gdyby wiedziały o nieskuteczności lub nieważności odnośnej regulacji.